Gokuraku


title
1 Rasshoi!!
2
Yaga"F"
3
Funakogi-nagashi-uta
4
Minato-no-uta    
5
Ayagu    
6
Buzah? Nisai?    
7
Gondola-no-uta
8
Ukikusa Bushi    
9
Hounen-mansaku Bon-odori    
10
Chug Chug    
11
Kodaijin    
12
Konpira FuneFune